Liệt kê các hoán vị tổ hợp sử dụng code c++

19
88239

Bài toán: Viết chương trình liệt kê các hoán vị của {1,2,…,n}.

  • Input

  •  
  • Ouput

Giới thiệu bài toán liệt kê hoán vị tổ hợp

Hoán vị tổ hợp là gì ?

Hoán vị là một dãy theo thứ tự chứa mỗi phần tử của một tập hợp một và các phần tử đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Ví dụ: A {1, 2, 3} thì {1, 2, 3} hoặc {2, 1, 3} được gọi là một hoán vị không lặp của A.

Bài toán này chúng ta chỉ làm về hoán vị không lặp.

Bài toán liệt kê hoán vị tổ hợp

Yêu cầu của bài toán là chúng ta phải nhập một số nguyên dương n, sau đó chương trình phải liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2,3…n

Giả sử với n = 3:

  • Khi đó hoán vị đầu tiên sẽ là 1 2 3
  • Hoán vị tiếp theo sẽ phải lớn hơn hoán vị ban đầu 1 3 2
  • Tương tự như vậy hoán cuối cùng sẽ là hoán vị lớn nhất 3 2 1

Hướng dẫn giải bài toán liệt kê hoán vị tổ hợp

Sử dụng phương pháp quay lui để giải quyết bài toán

Chúng ta sẽ dùng một mảng A[n+1] lưu các hoán vị, khi đó các hoán vị sẽ được biểu diễn như sau:

A[1], A[2], A[3], …,A[n].

Trong đó A[i] ≠ A[j] Với mọi i,j ∈ [1,n] và i ≠ j.

Để xác nhận một phần tử chỉ được dùng một lần ta sẽ dùng mảng Bool để lưu đánh dấu. Nếu phần tử chưa sử dụng thì sẽ có giá trị là 0 ngược lại sẽ có giá trị là 1. Ban đầu ta khởi tạo tất cả các phần tử trong mảng đều có giá trị là 0.

Ý tưởng của phương pháp quay lui là chúng ta sẽ chọn ra một phần tử chưa sử dụng. Lưu phần tử đó vào một cấu hình tổ hợp, sau đó đánh dấu nó đã sử dụng. Ta sẽ lặp lại công việc như trên đến khi đủ cấu hình cho một tổ hợp thì sẽ xuất ra màn hình. Sau khi xuất ra ta lại quay trở lại bước trước đó để đánh dấu là nó chưa được chọn.

Ta có thể hình dung bài toán như hình vẽ sau: Với n=3 thì bài toán trở thành liệt kê các hoán vị của các phần tử 1, 2, 3. Các hoán vị được liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần như hình vẽ sau:

hoán vị
Liệt kê hoán vị

Code tham khảo

 

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

 

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
19 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments