Cài đặt code bài toán người du lịch cài đặt bằng C++, Java
|

Cài đặt code bài toán người du lịch cài đặt bằng C++, Java

Bài toán người du lịch: Một nguời du lịch muốn đi tham quan n thành phố T1,T2…, Tn . Xuất phát từ một thành phố nào đó, người du lịch muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành phố đi qua duy nhất 1 lần rối quay trở trở lại thành…