Bài 8 – 10. Toán tử trong C

16
96015
This entry is part 8 of 69 in the series Học C Không Khó
82 / 100

Trong bài học này, bạn đọc sẽ cùng Lập trình không khó chuyển sang phần kiến thức “toán tử trong C“. Toán tử là các ký hiệu được dùng để thực hiện một phép toán trong ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng loại toán tử nhé.

Các loại toán tử trong C

Nội dung cụ thể chúng ta sẽ học trong 3 bài học như sau:

 • Bài 8. Toán tử số học
 • Bài 9. Toán tử gán và toán tử tăng, giảm
 • Bài 10. Toán tử logic và toán tử quan hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là một loại toán tử trong C: Được sử dụng để thực hiện các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên các giá trị số (biến và hằng). Đây là các toán tử cần sự tham gia của 2 giá trị số nên được phân loại là các toán tử 2 ngôi.

Toán tử Ý nghĩa
+ phép toán cộng
phép toán trừ
* phép toán nhân
/ phép toán chia
% phép toán lấy số dư(chỉ áp dụng cho số nguyên)

Video hướng dẫn về toán tử số học

Source code minh họa

Kết quả chạy chương trình:

Toán tử tăng, giảm (Increment and Decrement)

Toán tử tăng, giảm là 1 loại toán tử trong C và là các toán tử 1 ngôi, bao gồm 2 toán tử sau:

 • Toán tử ++: Tăng giá trị lên 1 đơn vị
 • Toán tử --: Giảm giá trị đi 1 đơn vị

Các lưu ý khi sử dụng và khái niệm về tiền tố, hậu tố bạn xem video bài số 9 sau đây.

 

Code minh họa:

Kết quả của chương trình:

Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngôn ngữ C được dùng để gán giá trị cho 1 biến trong ngôn ngữ lập trình C. Bao gồm các toán tử sau:

Toán tử Viết gọn Viết đầy đủ
= a = b a = b
+= a += b a = a+b
-= a -= b a = a-b
*= a *= b a = a*b
/= a /= b a = a/b
%= a %= b a = a%b

Code minh họa:

Kết quả của chương trình:

Toán tử quan hệ (Relational Operators)

Toán tử quan hệ là một loại toán tử trong C được dùng để thực hiện các phép kiểm tra mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Nếu quan hệ kiểm tra là đúng thì nó trả về giá trị true và trả về false trong trường hợp ngược lại.

Toán tử Ý nghĩa Ví dụ
== so sánh bằng 7 == 3 cho kết quả là 0
> so sánh lớn hơn 5 > 1 cho kết quả là 1
< so sánh nhỏ hơn 5 < 2 cho kết quả là 0
!= so sánh khác 5 != 4 cho kết quả là 1
>= lớn hơn hoặc bằng 8 >= 3 cho kết quả là 1
<= nhỏ hơn hoặc bằng 5 <= 0 cho kết quả là 0

Video bài học

Code minh họa:

Kết quả chạy:

Toán tử logic (Logical Operators)

Toán tử logic là một toán tử trong C. Toán tử logic bao gồm các toán tử sau:

 • Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi và chỉ khi tất cả các toán hạng đều đúng.
 • Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true khi có ít nhất 1 toán hạng đúng.
 • Toán tử !: là toán tử NOT, phủ định giá trị của toán hạng.

Code minh họa:

Kết quả chạy:

Các toán tử khác

Ngoài các toán tử trên, chúng ta còn có các toán tử khác:

 • Toán tử bit (Bitwise Operators), nội dung này là phần kiến thức khó. Chúng ta chưa học trong bài này.
 • Toán tử “phảy” (Comma Operator)

Tài liệu tham khảo

 1. https://www.programiz.com/c-programming/c-operators
Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.
Subscribe
Notify of
guest
16 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments