Bài tập Java có lời giải

Xác thực API đơn giản bằng Spring security

Xin chào các bạn, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo một REST API đơn giản rồi ( xem lại tại đây ). Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xác thực một API bằng Spring security và JWT ( JSON Web Token ).

Để đơn giản bài viết mình sẽ chia thành hai phần cho các bạn tiện theo dõi :

 • Phần 1: Xây dựng một REST API đơn giản trả về dòng "Hello".
 • Phần 2: Bắt buộc phải xác thực mới sử dụng được API ở trên.

Xây dựng REST API đơn giản với Spring boot

Đầu tiên chúng ta sẽ thêm một số thư viện như bên dưới (ở đây mình dùng maven):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<parent>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.2.4.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<groupId>com.learnspring</groupId>
	<artifactId>demo</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>SpringSecurityJWT</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>

	<properties>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>

	<dependencies>
		
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
			<exclusions>
				<exclusion>
					<groupId>org.junit.vintage</groupId>
					<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
				</exclusion>
			</exclusions>
		</dependency>
		
	</dependencies>

	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.springframework.boot</groupId>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>

</project>

Nếu các bạn chưa biết cách để khởi tại một project Spring nhanh thì có thể tham khảo bài viết cách cài plugin Spring Assistant của mình ở đây.

Sau đó chúng ta thêm lớp SpringSecurityJwtApplication với annotation @SpringBootApplication

package com.learnspring.demo;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringSecurityJwtApplication {

	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(SpringSecurityJwtApplication.class, args);
	}

}

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một RestController trả về "Hello"

package com.learnspring.demo.controller;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class HelloController {

  @RequestMapping(value = "/hello", method = RequestMethod.GET)
  public ResponseEntity<String> getContent(){
    return new ResponseEntity<>("Hello", HttpStatus.OK);
  }
}

Đến đây chúng ta chạy Application lên và dùng Postman để kiểm tra

Xác thực REST API với Spring security
Xác thực REST API với Spring security

Xác thực REST API với Spring security

Sau khi đã chạy được API thì tiếp theo chúng ta sẽ xác thực API bằng Spring security và JWT. Bây giờ file pom.xml sẽ trong như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<parent>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.2.4.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<groupId>com.learnspring</groupId>
	<artifactId>demo</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>SpringSecurityJWT</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>

	<properties>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>

	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
			<exclusions>
				<exclusion>
					<groupId>org.junit.vintage</groupId>
					<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
				</exclusion>
			</exclusions>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework.security</groupId>
			<artifactId>spring-security-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
			<artifactId>jjwt</artifactId>
			<version>0.9.1</version>
		</dependency>
	</dependencies>

	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.springframework.boot</groupId>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>

</project>

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra hai model để nhận request và trả response cho client. Khi request yêu cầu xác thực thì phía người dùng phải gửi lên thông tin username và password. Còn khi trả response thì sẽ trả ra một token, người dùng sử dụng token đó để truy cập vào trang “/hello” ở trên.

package com.learnspring.demo.model;

public class JwtRequest {

  private String username;
  private String password;

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
}
package com.learnspring.demo.model;

public class JwtResponse {

  private final String jwttoken;

  public JwtResponse(String jwttoken) {
    this.jwttoken = jwttoken;
  }

  public String getJwttoken() {
    return jwttoken;
  }
}

 

Tiếp theo chúng ta tạo một class JwtUserDetailsService triển khai UserDetailService để Spring Security cung cấp đối tượng UserDetails phục vụ cho việc xác thực. Có một điểm lưu ý ở đây là mình sẽ cung cấp cho chương trình một user (username: tamvo, password: 123). Và password ở đây đã được mã hóa bằng thuật toán Bcrypt.

package com.learnspring.demo.service;

import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.ArrayList;

@Service
public class JwtUserDetailsService implements UserDetailsService {

  private static final String USER_NAME = "tamvo";
  private static final String PASSWORD = "$2a$10$slYQmyNdGzTn7ZLBXBChFOC9f6kFjAqPhccnP6DxlWXx2lPk1C3G6";

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String s) throws UsernameNotFoundException {
    if (USER_NAME.equals(s)){
      return new User(USER_NAME, PASSWORD, new ArrayList<>());
    }

    throw new UsernameNotFoundException(s);
  }
}

 

Tiếp theo chúng ta tạo lớp JwtAuthenticationEntryPoint để gửi mã lỗi về cho người dùng nếu truy cập vào api “/hello” mà chưa được xác thực.

package com.learnspring.demo.config;

import org.springframework.security.core.AuthenticationException;
import org.springframework.security.web.AuthenticationEntryPoint;
import org.springframework.stereotype.Component;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;

@Component
public class JwtAuthenticationEntryPoint implements AuthenticationEntryPoint {
  @Override
  public void commence(HttpServletRequest httpServletRequest, HttpServletResponse httpServletResponse, AuthenticationException e) throws IOException, ServletException {
    httpServletResponse.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Unauthorized");
  }
}

 

Tiếp theo sẽ tạo lớp

package com.learnspring.demo.config;

import io.jsonwebtoken.Claims;
import io.jsonwebtoken.Jwts;
import io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.stereotype.Component;

import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;

/**
 * @author tamvo
 * @created 13/02/2020 - 3:10 PM
 */

@Component
public class JwtTokenUtil {

  // Thời gian hiệu lực của token
  public static final long JWT_TOKEN_VALIDITY = 5 * 60 * 60;
  // Khóa bí mật, token sẽ được mã hóa với khóa này
  private static final String secret = "12345abcde";

  // Lấy tên của user từ token
  public String getUsernameFromToken(String token) {
    final Claims claims = getAllClaimsFromToken(token);
    return claims.getSubject();
  }

  // Lấy ngày hết hiệu lực của token
  public Date getExpirationDateFromToken(String token) {
    final Claims claims = getAllClaimsFromToken(token);
    return claims.getExpiration();
  }

  // Sử dụng khóa ở trên để giải mã token
  private Claims getAllClaimsFromToken(String token) {
    return Jwts.parser().setSigningKey(secret).parseClaimsJws(token).getBody();
  }

  // Kiểm tra xem token có còn trong thời gian hiệu lực
  private Boolean isTokenExpired(String token) {
    final Date expiration = getExpirationDateFromToken(token);
    return expiration.before(new Date());
  }

  // Tạo một token để trả về cho người dùng
  public String generateToken(UserDetails userDetails) {
    Map<String, Object> claims = new HashMap<>();
    return doGenerateToken(claims, userDetails.getUsername());
  }

  // Tạo ra môt token chứa các thông tin: username, ngày khởi tạo, ngày hết hiệu lực, khóa
  private String doGenerateToken(Map<String, Object> claims, String subject) {
    return Jwts.builder().setClaims(claims).setSubject(subject).setIssuedAt(new Date(System.currentTimeMillis()))
        .setExpiration(new Date(System.currentTimeMillis() + JWT_TOKEN_VALIDITY * 1000))
        .signWith(SignatureAlgorithm.HS512, secret).compact();
  }

  // Kiểm tra token có hiệu lực
  public Boolean validateToken(String token, UserDetails userDetails) {
    final String username = getUsernameFromToken(token);
    return (username.equals(userDetails.getUsername()) && !isTokenExpired(token));
  }
}

 

package com.learnspring.demo.config;

import com.learnspring.demo.service.JwtUserDetailsService;
import io.jsonwebtoken.ExpiredJwtException;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.web.authentication.WebAuthenticationDetailsSource;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter;

import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;

/**
 * @author tamvo
 * @created 13/02/2020 - 3:42 PM
 */

@Component
public class JwtRequestFilter extends OncePerRequestFilter {

  @Autowired
  private JwtUserDetailsService jwtUserDetailsService;
  @Autowired
  private JwtTokenUtil jwtTokenUtil;

  @Override
  protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain chain) throws ServletException, IOException {
    final String requestTokenHeader = request.getHeader("Authorization");
    String username = null;
    String jwtToken = null;
    // JWT Token is in the form "Bearer token". Remove Bearer word and get
    // only the Token
    if (requestTokenHeader != null && requestTokenHeader.startsWith("Bearer ")) {
      jwtToken = requestTokenHeader.substring(7);
      try {
        username = jwtTokenUtil.getUsernameFromToken(jwtToken);
      } catch (IllegalArgumentException e) {
        System.out.println("Unable to get JWT Token");
      } catch (ExpiredJwtException e) {
        System.out.println("JWT Token has expired");
      }
    } else {
      logger.warn("JWT Token does not begin with Bearer String");
    }
    // Once we get the token validate it.
    if (username != null && SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication() == null) {
      UserDetails userDetails = this.jwtUserDetailsService.loadUserByUsername(username);
      // if token is valid configure Spring Security to manually set
      // authentication
      if (jwtTokenUtil.validateToken(jwtToken, userDetails)) {
        UsernamePasswordAuthenticationToken usernamePasswordAuthenticationToken = new UsernamePasswordAuthenticationToken(
            userDetails, null, userDetails.getAuthorities());
        usernamePasswordAuthenticationToken
            .setDetails(new WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(request));
        // After setting the Authentication in the context, we specify
        // that the current user is authenticated. So it passes the
        // Spring Security Configurations successfully.
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(usernamePasswordAuthenticationToken);
      }
    }
    chain.doFilter(request, response);
  }
}

 

package com.learnspring.demo.config;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableGlobalMethodSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.config.http.SessionCreationPolicy;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.security.web.authentication.UsernamePasswordAuthenticationFilter;

/**
 * @author tamvo
 * @created 13/02/2020 - 3:01 PM
 */

@Configuration
@EnableWebSecurity
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtAuthenticationEntryPoint jwtAuthenticationEntryPoint;
  @Autowired
  private UserDetailsService jwtUserDetailsService;
  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    // configure AuthenticationManager so that it knows from where to load
    // user for matching credentials
    // Use BCryptPasswordEncoder
    auth.userDetailsService(jwtUserDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder());
  }

  @Bean
  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
  }

  @Bean
  @Override
  public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
    return super.authenticationManagerBean();
  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .csrf().disable()
        .authorizeRequests()
        .antMatchers("/authenticate").permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
        .and()
        .exceptionHandling().authenticationEntryPoint(jwtAuthenticationEntryPoint)
        .and()
        .sessionManagement()
        .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
  }
}

 

Spring security
Lấy token
Sử dụng token để truy cập vào api

Các bạn có thể tham khảo project tại đây: https://github.com/tamvo-dev/spring-security-JWT.git

Bài viết của mình đến đây là kết thúc cám ơn các bạn đã theo dõi !

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments