Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng | bài tập lập trình C cơ bản

Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng | bài tập lập trình C cơ bản

Viết chương trình kiểm tra giá trị lớn thứ hai của mảng một chiều ? Đây là một bài tập khá hay :D, nó không chỉ giúp chúng ta làm quen với mảng. Mà còn ôn lại kiến thức sử dụng câu lệnh if else , vòng lặp for câu lệnh continue và kĩ thuật gán biến để xử lý…