Học có giám sát là gì? Định nghĩa và ví dụ về học giám sát

Học có giám sát là gì? Định nghĩa và ví dụ về học giám sát

Học có giám sát là gì? Học có giám sát (supervised learning) là một kỹ thuật của ngành học máy nhằm mục đích xây dựng một hàm f từ dữ tập dữ liệu huấn luyện (Training data). Dữ liệu huấn luyện bao gồm các cặp đối tượng đầu vào và đầu ra mong muốn. Đầu…