Bài 28. Tìm max min của 3 số a b c nhập từ bàn phím

Bài 28. Tìm max min của 3 số a b c nhập từ bàn phím

Trong bài học này, Lập trình không khó sẽ cùng bạn giải bài tập “Tìm max min của 3 số a b c nhập từ bàn phím“. Bài tập này cũng sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về hàm trong c học ở bài học trước. Trong bài này chúng ta sẽ tìm cách…