Window screen lấy thông tin màn hình client

Window screen lấy thông tin màn hình client

Khi thiết kế một trang web lúc xử lý hình ảnh chắc chắn chúng ta phải đặt kích thước cho hình ảnh đúng không. Cơ mà màn hình phía client đâu có cố định kích thước. Nếu muốn loại bỏ những sự cố bất ngờ 😀 xảy ra ta  phải biết được kích thước màn…