CRUD trong ASP.NET MVC sử dụng AJAX và Bootstrap
|

CRUD trong ASP.NET MVC sử dụng AJAX và Bootstrap

Bài viết này Lập trình không khó sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng các chức năng CRUD trong ASP.NET MVC sử dụng AJAX và Bootstrap kết nối tới SQL Server. CRUD là viết tắt của Create – Read – Update – Delete, đó là các chức năng không thể thiếu của mọi ứng dụng…