Window location truy cập URL của trang web

Window location truy cập URL của trang web

Đối tượng window location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu window location là gì ? và cách sử dụng các phương thức của đối tượng này, mình xin được bắt…