Viết chương trình đảo ngược chuỗi

Bài 58. Đảo ngược chuỗi trong C/C++

Để luyện tập kiến thức về chuỗi trong C, hôm nay Lập trình không khó sẽ cùng các bạn đi làm bài tập đảo ngược chuỗi nhập từ bàn phím trong ngôn ngữ C/C++. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đảo ngược chuỗi không sử dụng hàm và đảo ngược chuỗi sử dụng hàm có sẵn trong các thư viện của ngôn ngữ C/C++.

Input

Hoc lap trinh

Output

Chuoi sau khi dao nguoc la: hnirt pal coH

Đảo ngược chuỗi không dùng hàm có sẵn

Nếu chưa biết cách nhập chuỗi các bạn có thể xem lại cách nhập chuỗi tại đây.

Đầu tiên các bạn phải đếm xem chuỗi có bao nhiêu kí tự. Với nhiệm vụ này thì mình sẽ viết riêng một hàm Length() trả về số lượng kí tự trong chuỗi. Lưu ý khi các bạn nhập chuỗi vào sử dụng hàm fgets() thì nó sẽ đọc cả kí tự '\n' (hay kí tự enter) vào cuối chuỗi. Nhiệm vụ của các bạn là không đếm kí tự này.

Sau khi có được số lượng kí tự trong chuỗi, việc tiếp theo sẽ là đảo ngược chuỗi. Các bạn sẽ dùng một con trỏ kiểu char để lưu lại chuỗi đảo ngược.

Cuối cùng hàm DaoNguoc sẽ trả về con trỏ mà chúng ta dùng để lưu kí tự.

Nếu bạn chỉ cần xuất ra thì có thể dùng 1 vòng for theo hướng ngược lại như hàm InDaoNguoc.

Lời giải tham khảo:

#include <stdio.h>

int Length(char s[])
{
  int i = 0;
  while (s[i] != NULL)
    ++i;
  return i - 1;
}

char *DaoNguoc(char str[])
{
  int length = Length(str);
  char *temp = new char[length + 1];
  for (int i = 0; i < length; i++)
  {
    temp[i] = str[length - 1 - i];
  }
  temp[length] = NULL; //Kết thúc chuỗi
  return temp;
}

void InDaoNguoc(char str[]){
  int length = Length(str);
  printf("\nChuoi sau khi dao nguoc la: ");
  for (int i = length - 1; i >= 0; i--)
  {
    printf("%c", str[i]);
  }
}

int main()
{
  char s[100];
  printf("\nNhap chuoi: ");
  fgets(s, 100, stdin); // nên dùng hàm fgets
  /*gets(s);*/
  char *kq = DaoNguoc(s);
  InDaoNguoc(s);
  printf("\nChuoi sau khi dao nguoc la: %s", kq);
  return 0;
}
PS G:\c_cources\day_58> g++ .\Reverse.cpp -o .\Reverse
PS G:\c_cources\day_58> .\Reverse.exe

Nhap chuoi: Nguyen Van Hieu

Chuoi sau khi dao nguoc la: ueiH naV neyugN
Chuoi sau khi dao nguoc la: ueiH naV neyugN

Đảo ngược chuỗi sử dụng hàm có sẵn

Với ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ C có thư viện string.h, trong đó có hàm strrev() giúp chúng ta có thể đảo ngược chuỗi một cách đơn giản:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main()
{
  char name[30] = "Nguyen Van Hieu";
 
  printf("Truoc khi dao nguoc : %s\n", name);
 
  printf("Sau khi dao nguoc  : %s", strrev(name));
 
  return 0;
}

Kết quả:

PS G:\c_cources\day_57> g++ .\StringFuntion.cpp -o .\StringFuntion
PS G:\c_cources\day_57> .\StringFuntion.exe
Truoc khi dao nguoc : Nguyen Van Hieu
Sau khi dao nguoc   : ueiH naV neyugN

Với ngôn ngữ C++

Với việc sử dụng thư viện string thì bạn không cần phải đếm số lượng kí tự nữa rồi! Rất tiện lợi phải không.

Đầu tiên thì bạn khởi tạo một temp(kiểu string) trống, sau đó ta lần lượt thêm từng kí tự vào cuối temp. Ta sẽ sử dụng hàm pusk_back để thêm kí tự vào cuối temp. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là lấy từng kí tự của s theo chiều từ sau tới và thêm vào temp.

Cuối cùng hàm DaoNguoc sẽ trả về temp, chính là chuỗi đã đảo ngược.

#include<string>
#include<iostream>
using namespace std;

string DaoNguoc(string s) {
  int length = s.length();
  string temp;
  for (int i = length-1; i >=0; i--) {
    temp.push_back(s[i]);
  }
  return temp;
}

int main()
{
  string s;
  cin.clear();
  getline(std::cin, s);
  cout << "Chuoi sau khi dao nguoc la: ";
  cout << DaoNguoc(s);
  return 0;
}
Hoc lap trinh
Chuoi sau khi dao nguoc la: hnirt pal coH

Hoặc đơn giản hơn rất nhiều nếu sử dụng hàm sau đây:

#include <iostream>
#include <algorithm> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  string str = "Lap trinh khong kho"; 
 
  // Reverse str[beign..end] 
  reverse(str.begin(), str.end()); 
 
  cout << str; 
  return 0; 
}

Kết quả:

ohk gnohk hnirt paL

Bài viết mình đến đây cũng xin kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Theo dõi lập trình không khó tại:

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
7 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments