bai-tap-cpp-co-loi-giai

Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

Đề bài: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++

Kiến thức yêu cầu:

Đếm số lượng số nguyên tố mảng 1 chiều

Code tham khảo:

#include <stdio.h>
#include <math.h>


bool snt(int a){
	if(a < 2) return false;
	for(int i = 2; i <= sqrt(a); ++i){
		if(a % i == 0) return false;
	}
	return true;
}
 
void NhapMang(int a[], int n){
  for(int i = 0;i < n; i++){
    printf("Nhap so thu %d: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
 
void XuatMang(int a[], int n){
  for(int i = 0;i < n; i++){
    printf("%4d", a[i]);
  }
}

int DemSNT(int a[], int n){
	int cnt = 0;
	for(int i = 0; i < n; i++)
  {
   if(snt(a[i])){
   	cnt++;
	 }
  }
  return cnt;
}
 
int main(){
	int a[100];
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu: ");
  scanf("%d", &n);
  NhapMang(a, n);
  XuatMang(a, n);
  
  printf("\nMang co %d SNT!", DemSNT(a, n));
  
}

Chạy thử:

Nhap so luong phan tu: 5
Nhap so thu 0: 1
Nhap so thu 1: 2
Nhap so thu 2: 3
Nhap so thu 3: 4
Nhap so thu 4: 5
  1  2  3  4  5
Mang co 3 SNT!

Đếm số lượng số nguyên tố mảng 2 chiều

Code tham khảo:

#include <stdio.h>
#include <math.h>


bool snt(int a){
  if(a < 2) return false;
  for(int i = 2; i <= sqrt(a); ++i){
    if(a % i == 0) return false;
  }
  return true;
}
 
void NhapMaTran(int a[][100], int m, int n)
{
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
   {
     printf("A[%d][%d] = ", i, j);
     scanf("%d", &a[i][j]);
   }
}
 
void XuatMaTran(int a[][100], int m, int n)
{
  for(int i = 0; i < m; i++)
  {
   for(int j = 0; j < n; j++)
     printf("%d\t", a[i][j]);
   printf("\n");
  }
}

int DemSNT(int a[][100], int m, int n){
  int cnt = 0;
  for(int i = 0; i < m; i++)
  {
   for(int j = 0; j < n; j++)
     if(snt(a[i][j])){
       cnt++;
     }
  }
  return cnt;
}
 
int main(){
  int a[100][100];
  int m,n;
  printf("nhap so hang n = "); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m = "); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  NhapMaTran(a, m , n);
  XuatMaTran(a, m, n);
  
  printf("\nMang co %d SNT!", DemSNT(a, m, n));
  
}

Chạy thử:

nhap so hang n = 3
nhap so cot m = 3
nhap vao ma tran:
A[0][0] = 1
A[0][1] = 2
A[0][2] = 3
A[1][0] = 4
A[1][1] = 5
A[1][2] = 6
A[2][0] = 7
A[2][1] = 8
A[2][2] = 9
1    2    3
4    5    6
7    8    9

Mang co 4 SNT!

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments