Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong mảng

0
6368
Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong mảng
Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong mảng

Bài toán: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong mảng một chiều các số nguyên dương.

  • Input

  •  
  • Output

  •  

Ý tưởng đếm số lượng số nguyên tố

Đầu tiên các bạn phải viết một hàm kiểm tra số nguyên tố, nếu các bạn chưa biết cách viết thì có thể xem tại đây.

Ta khởi tạo một biến count = 0 ,sau đó các bạn tiến hành duyệt hết tất cả mảng. Nếu phần tử nào vừa nhỏ hơn 100 vừa là số nguyên tố thì ta tăng giá trị biến count lên một đơn vị.

Xây dựng hàm nhập mảng

Hàm nhap() cần truyền vào hai tham số đó là tên mảng và số lượng phần tử của mảng. Hàm nhap() sẽ có kiểu trả về là void.

Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố

Hàm check() sẽ trả về giá trị true nếu n là số nguyên tố, ngược lại sẽ trả về giá trị false.

Xây dựng hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100

Hàm Fun() sẽ có hai tham số truyền vào đó là tên mảng và số lượng phần tử của mảng. Hàm Fun() sẽ trả về giá trị kiểu int chính là số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100.

Code tham khảo

Sau khi chạy hàm trên ta sẽ kết quả trả về như sau

Mở rộng bài toán

Từ bài toán trên ta có thể mở rộng như sau: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn k ( k là số nguyên dương được nhập vào) trong mảng một chiều các số nguyên dương.

Với bài toán trên thì ta chỉ cần sửa lại hàm Fun()

Ta chỉ cần truyền thêm một tham số k và sửa lại điều kiện a[i] < k là đã xong bài toán trên rồi !

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments