Lệnh Return Và Hàm Exit

Bài 34. Lệnh return và hàm exit trong C

Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về vai trò của lệnh return và hàm exit trong ngôn ngữ lập trình C. Khi dùng hàm thì chúng ta thường rất hay sử dụng tới lệnh return. Do đó, chúng ta cần nắm rõ được cách lệnh return hoạt động. Hơn nữa, hàm exit sẽ giúp bạn có thể thoát chương trình bất cứ khi nào bạn muốn.

Nếu bạn lần đầu ghé thăm blog, hãy xem bài giới thiệu về khóa học “Học C Bá Đạo” tại đây.

Video hướng dẫn lệnh return và hàm exit()

Ví dụ về lệnh return trong C

 • Lệnh return sẽ thoát khỏi hàm ngay khi hàm gặp nó và tiếp tục trở lại thực thi các dòng code sau lời gọi hàm (nếu có).
 • Lệnh return là của ngôn ngữ C.
#include <stdio.h>

int function(){
  int a = 5;
  return a;
  printf("\na = %d", a);
}

int main(){
  int value = function();
  printf("\nExit program...");
}

Kết quả chạy:

PS G:\c_cources\day_34> g++ .\ExitCommand.cpp -o .\ExitCommand
PS G:\c_cources\day_34> .\ExitCommand.exe

Exit program...

Như bạn thấy, hàm `function()` không thể thực thi dòng lệnh cuối cùng do nó gặp lệnh return và thoát luôn hàm.

Chú ý: Với các hàm có kiểu trả về là void. Bạn dùng lệnh return; và không có giá trị phía sau.

Ví dụ về hàm exit() trong C

 • Hàm exit() có chức năng ngay lập tức kết thúc chương trình.
 • Hàm exit() thực chất là một lời gọi tới hệ điều hành.
 • Bạn cần khai báo thư viện stdlib.h để sử dụng hàm này.
/*
  Lệnh return
  Lệnh exit()
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int function(){
  int a = 5;
  return a;
  printf("\na = %d", a);
}

void foo(){
  printf("\nThis is a sentence!");
  exit(0);
  printf("\nThis is other sentence!");
}

int main(){
  foo();
  printf("\nExit program...");
}

Kết quả chạy:

PS G:\c_cources\day_34> g++ .\ExitCommand.cpp -o .\ExitCommand
PS G:\c_cources\day_34> .\ExitCommand.exe

This is a sentence!

Nhận thấy, khi gặp hàm exit() thì chương trình của chúng ta dừng luôn. Bạn hãy thử xóa dòng exit() trong hàm foo() để thấy sự khác biệt.

Lưu ý: Dùng lệnh return và hàm exit() trong hàm main() có vai trò tương đương nhau.

Tài liệu tham khảo

 1. https://stackoverflow.com/questions/3463551

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments