Kiểm Tra Số Armstrong

Bài 35. Kiểm tra số armstrong trong C

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau đi luyện tập kiến thức về hàm bằng cách giải quyết bài tập kiểm tra số armstrong trong ngôn ngữ C/C++.

Nếu bạn chưa biết tới khóa “Học C Bá Đạo”, xem bài giới thiệu khóa học tại https://blog.luyencode.net/khoa-hoc-lap-trinh-c/.

Bài tập kiểm tra số armstrong

Viết chương trình trên ngôn ngữ C để nhập một số nguyên và kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không. Đưa thông báo kết quả kiểm tra lên màn hình.

Số armstrong là gì?

Số armstrong là số mà từng chữ số trong số đó lũy thừa với số chữ số của nó bằng chính nó. Ví dụ:

 • 137 != 1^3 + 3^3 + 7^3 => 137 không phải là số armstrong
 • 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 => 153 là số armstrong

Ý tưởng giải bài toán

 1. Đếm số lượng chữ số.
 2. Tính tổng các lũy thừa: cơ số là các chữ số, số mũ là số lượng chữ số.
 3. So sánh và kết luận.

Ý tưởng đếm số chữ số của số n

 1. Khởi tạo biến dem = 0.
 2. Chừng nào n còn lớn hơn 0. Thực hiện tăng đếm, xóa bỏ chữ số cuối của n

Video hướng dẫn kiểm tra số armstrong

Lời giải cho bài toán kiểm tra số armstrong trong C

/*
  BT kiểm tra số Armstrong
 */

#include <stdio.h>
#include <math.h>
/*
  1. Đếm số lượng chữ số
  2. Tính tổng các lũy thừa: cơ số là các chữ số, số mũ là số lượng chữ số
  3. So sánh và kết luận
 */

// Đếm số lượng chữ số của số n
/*
  1023
  1. 102
  2. 10
  3. 1
  4. 0
  => Có 4 chữ số
 */
int CountDigit(int n)
{
  int count = 0;
  while (n > 0)
  {
    n /= 10;
    ++count;
  }
  return count;
}

// Kiểm tra số armstrong
/*
  n = 1023
  => 1^4 + 0^4 + 2^4 + 3^4 so sánh với 1023

  1023 % 10 = 3
  1023 / 10 = 102
 */
bool IsArmstrong(int n)
{
  int numDigit = CountDigit(n);
  int tmp = n, sum = 0, last;
  while (tmp > 0)
  {
    last = tmp % 10; // lấy chữ số cuối cùng
    tmp /= 10;    // bỏ chữ số cuối cùng
    sum += pow(last, numDigit);
  }
  if (sum == n)
    return true;
  return false;
}

int main()
{
  int n;
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);

  if (IsArmstrong(n) == true)
  {
    printf("\n%d la so armstrong!", n);
  }else{
    printf("\n%d khong la so armstrong!", n);
  }
}

Kết quả chạy chương trình:

PS G:\c_cources\day_35> g++ .\ArmstrongNumber.cpp -o .\ArmstrongNumber
PS G:\c_cources\day_35> .\ArmstrongNumber.exe

Nhap n = 135

135 khong la so armstrong!
PS G:\c_cources\day_35> .\ArmstrongNumber.exe

Nhap n = 153

153 la so armstrong!

Theo dõi lập trình không khó tại:

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
7 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments