avascript la gi, hoc javascript co kho khong

Kiểu dữ liệu trong javascript là gì ? Sự khác nhau giữa Null và Undefined

Kiểu dữ liệu trong javascript là gì ? Sau khi đọc bài viết này các bạn sẽ biết và hiểu rõ về nó. Đơn giản như đan rổ ấy mà.

kiểu dữ liệu trong javascript

Kiểu dữ liệu trong javascript là gì ?

Kiểu dữ liệu là một cách phân loại dữ liệu cho trình biên dịch hoặc thông dịch hiểu các lập trình viên muốn sử dụng dữ liệu. Hầu hết các ngôn ngữ hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, như só thực, nguyên hay Boolean. Một kiểu dữ liệu cung cấp một bộ các giá trị mà từ đó một biểu thức (ví dụ như biến, hàm…) có thể lấy giá trị của nó. Kiểu định nghĩa các toán tử có thể được thực hiện trên dữ liệu của nó, ý nghĩa của dữ liệu, và cách mà giá trị của kiểu có thể được lưu trữ.

Mông lung quá :v, ôi  may quá, kiểu dữ liệu trong javascript không phức tạp như vậy. Ví dụ là kiểu số (Number) thì nó không phân biệt kiểu nguyên hay không nguyên gì cả. Javascript có 6 kiểu dữ liệu cơ bản:

  • number : các số bất kỳ loại nào: số nguyên hoặc dấu phẩy động.
  • string  : chuỗi. Chuỗi có thể có một hoặc nhiều ký tự, không có loại ký tự đơn riêng biệt.
  • boolean  : truefalse.
  • null  : các giá trị không xác định – một loại độc lập có một giá trị duy nhất null.
  • undefined : các giá trị chưa được gán – một kiểu độc lập có một giá trị duy nhất undefined.
  • object  :  các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn.

Number :

Như mình đã nói ở trên Number chính là kiểu số.

var x = 20; 
// gán giá trị cho x = 20, vậy x là kiểu Number
var y = 20,234;
// gán giá trị cho y = 20,234 vậy y là kiểu Number
console.log(x);
//Hiện thị x ra màn hình console của trình duyệt
console.log(y);
//Hiện thị y ra màn hình console của trình duyệt
console.log(x+y);
//Hiện thị tổng x + y ra màn hình console của trình duyệt

Một số “giá trị số đặc biệt” : Infinity và NaN :

Infinity = ∞ trong toán thôi

console.log(2/0) //infinity

NaN là viết tắt  Not And Number nghĩa là không phải số.

console.log('cmm'/2); //NaN

String:

string là kiểu chuỗi, là chữ ấy 😀

var x = "con ga" // x được gán giá trị là "con ga", vậy x là kiểu String
var y = 'mai' // y được gán giá trị là "mai", vậy x là kiểu String
var z = '911' // z được gán giá trị là '911', vậy z là kiểu String
console.log(x+y+z+'20kg') 
// Hiện thị trên màn hình console "con ga mai 911 20kg"

Dữ liệu sẽ được đặt trong  dấu ” ” or ‘ ‘ , sử dụng phép + để nối các chuỗi lại với nhau.

Không có loại ký tự .

Trong một số ngôn ngữ, có một loại “ký tự” đặc biệt cho một ký tự đơn. Ví dụ, trong ngôn ngữ C và trong Java nó được char.

Trong JavaScript, không có loại như vậy. Chỉ có một loại: string. Một chuỗi có thể chỉ bao gồm một ký tự hoặc nhiều ký tự.

Boolean(kiểu logic)

boolean nó chỉ trả về 2 giá trị là ” True ” or ” False ”

var x = true; // x được gán giá trị cho true, vậy x là kiểu Boolean
var y = false; // y được gán giá trị cho false, vậy y là kiểu Boolean
var m = 1;
var n = 2;
console.log(m = n);
// Hiện thị ra màn hình console của trình duyệt kết quả m = n, ở đây nó sẽ trả về false

Null:

nullGiá trị đặc biệt không thuộc bất kỳ loại nào được mô tả ở trên. Nó chỉ là một giá trị đặc biệt có ý nghĩa “không có gì”, “trống rỗng” hoặc “giá trị không rõ”.

var n = null; // n được gán giá trị cho null, vậy n là kiểu Null
console.log(n); 
// Hiện thị ra màn hình console của trình duyệt giá trị của n, ở đây nó sẽ trả về null

Underfined:

undefined  là biến chưa được có giá trị.

var x; // x chưa được gán giá trị nào
console.log(x); 
//Hiện thị ra màn hình console giá trị của x, ở đây kết quả trả về là underfined

Object:

object là kiểu dữ liệu đối tượng, một đối tượng ở đây là chỉ một đối tượng thật trong cuộc sống. Ví dụ một chiếc xe tăng, một con mèo, một lá cờ Đảng … Đối tượng được chia làm 2 phần là: thuộc tính và phương thức. Mình sẽ có riêng một bài viết về kiểu dữ liệu này để các bạn có thể nắm chắc được nó.

var meo = {
ten: 'meomeo', 
maulong: 'den',
tuoi: 3
};
// Mình vừa khởi tạo một đối tượng là meo có tên là 'meomeo' màu lông là 'den' và có tuổi là 3
console.log(meo.ten);
// Hiện thị ra màn hinh console của trình duyệt ten của meo, ở đây nó sẽ trả về 'meomeo'

Vậy là trong tay của chúng ta đã có những kiểu dữ liệu trong javascript rồi :)), tiếp tục tiến về phía trước nào !

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments